Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Winkeltijden

Winkels in de gemeente Staphorst moeten op zondag gesloten blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Dat bevordert ons welzijn en gezondheid."

ChristenUnie

"De ChristenUnie hecht aan de zondag als rustdag, vanuit de overtuiging dat dit gebod van God van waarde is voor de hele samenleving. Als gemeenschappelijke rustdag heeft de zondag de samenleving veel goeds gebracht. In een tijd waarin veel druk wordt ervaren, is een vast moment van rust waardevol voor inwoners en voor ondernemers. De ChristenUnie is daarom geen voorstander van zondagsopenstelling van onze winkels."

Democratische Partij Staphorst

"In het weekend rust en bezinning is voor een ieder een goed recht."

Geen van beide

CDA

"Er is geen concrete behoefte voor een zondagsopening. Wanneer de vraag komt voor een locatie die niet storend is en de buurt in haar waarde laat, vinden we het geen probleem."

Oneens

Gemeentebelangen

"Winkels moeten zelf de mogelijkheid krijgen om te kiezen of ze op zondag open willen gaan."

PvdA

"Ondernemers moeten de ruimte krijgen om zelf te bepalen om op zondag open te gaan."

2. Burgerinitiatieven

De gemeente moet een vast bedrag beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie pleit voor het oprichten van een ontwikkelfonds. Inwoners die gezamenlijk een idee hebben dat onze lokale samenleving versterkt, moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van cultuur, historie, activiteiten, sport, energie et cetera. "

Gemeentebelangen

"Als je als burger bezig bent met een initiatief moet de gemeente zo veel mogelijk doen om de burger hierbij te helpen. Een klein geldbedrag kan hierbij helpen. Voor bijvoorbeeld de huur van een zaal, dan moet dit kunnen."

PvdA

"Burgerparticipatie is een vanzelfsprekendheid. Wij vinden dat burgerinitiatieven financieel ondersteund moeten worden. Inwoners willen en kunnen meepraten op het gewenste niveau. Burgerinitiatieven worden serieus genomen. De dorps- en wijkraden en andere adviesraden zijn volwaardige gesprekspartners en vertegenwoordigers van hun dorp, wijk en achterban. Zij dienen gevraagd en ongevraagd de gemeente van adviezen."

Democratische Partij Staphorst

"Initiatiefnemers moeten een startbedrag krijgen om het initiatief te organiseren. Hier moet de gemeente nog regels voor opstellen, net als regeling voor referenda."

Geen van beide

SGP

"Geen vast bedrag, de hoogte is afhankelijk van het plan en de belangen."

Oneens

CDA

"We blijven een bedrag beschikbaar te stellen voor dorps- en wijkraden zoals dat nu ook geregeld is. Voor concrete plannen maken we bij de planvorming de afweging of we daar geld voor beschikbaar willen stellen. "

3. Fietsers voorrang

In het centrum van Staphorst moeten fietsers altijd voorrang krijgen op auto's.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Het centrum van Staphorst moet een andere functie krijgen. Voorrang voor fietsers is hier slechts een onderdeel van."

PvdA

"Om de fietsmobiliteit in goede banen te leiden is inrichting van veilige fiets- en voetgangerszones noodzakelijk. "

Geen van beide

Oneens

SGP

"We zien geen aanleiding om landelijke verkeersregels te veranderen. Dat zal chaos creëren: niet goed voor de veiligheid."

CDA

"Wij willen normale verkeersregels, ook voor fietsers in het centrum."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt veiligheid in het centrum belangrijk voor voetganger, fietser en automobilist. Het is belangrijk dat er maatregelen komen die de veiligheid vergroten. Het is echter niet waar dat de veiligheid vergroot wordt door fietsers altijd en overal in het centrum voorrang te geven op auto's. "

Democratische Partij Staphorst

"Verkeersregels die eenduidig en begrijpelijk zijn moeten worden gehanteerd. Fietsers die per definitie altijd voorrang hebben leveren vaak gevaar op."

4. Uitbreiding bedrijventerreinen

De bestaande bedrijventerreinen moeten alle ruimte krijgen om uit te breiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Staphorst groeit. Onze eigen bedrijven hebben dringend ruimte nodig. We zijn een ondernemende gemeente en dat is goed voor de werkgelegenheid. "

CDA

"Naast uitbreiding moeten we wel streven naar (her)invulling van leegstaande locaties. "

ChristenUnie

"Staphorst is een gemeente met veel ondernemers en bedrijvigheid. De ChristenUnie wil dat dit in de toekomst zo blijft. Daarom is er ruimte nodig voor bedrijventerreinen en moeten er voldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn in de gemeente. "

Gemeentebelangen

"Wij moeten in Staphorst zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Goed ingerichte bedrijventerreinen zijn hierbij een voorwaarde."

Democratische Partij Staphorst

"Gemeente moet meer de ontwikkelingswensen van ondernemers in beeld brengen en actief onderhandelen met de provincie. Staphorster bedrijven en ZZP-ers staan voor groei."

Geen van beide

PvdA

"Ontwikkeling van het bedrijfsleven is prima maar bedrijfsterreinen de Baarge en de Esch mogen het woongenot in de zuidelijke woonwijken niet aantasten."

Oneens

5. Busvervoer zondag

De gemeente moet zich inzetten voor busvervoer op zondag.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Alleen wanneer er behoefte aan is. Het heeft geen zin lege bussen te laten rijden."

Gemeentebelangen

"Het is voor Gemeentebelangen logisch dat er op zondag openbaar vervoer beschikbaar is. De gemeente zou dit moeten ondersteunen."

PvdA

"Openbaar vervoer is een basisvoorziening. Goed openbaar vervoer betekent uitbreiding van het busvervoer en voor het beter benutten van het spoor is een Staphorster station wenselijk. PvdA vindt dat openbaar vervoer ook in de avonduren en op zondag beschikbaar moet zijn."

Democratische Partij Staphorst

"Elke burger, ook alleenstaande zonder eigen vervoer, hebben recht op openbaar vervoer. Een provinciale taak waar de gemeente geen geld in moet stoppen."

Geen van beide

Oneens

SGP

"God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. Er is ook geen enkele behoefte, het blijkt dat busmaatschappijen niet op zondag rijden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is richting Meppel en Zwolle, met name voor scholieren. Buslijn 40 vervult hierin een belangrijk rol. De gemeente moet zich maximaal inspannen om deze voorziening te behouden. Buiten de schooluren wordt echter minimaal gebruik gemaakt van deze busvoorziening. Er is niet gebleken dat er een grote behoefte is aan busvervoer op zondag."

6. Gemeentehuis

Als er een nieuw gemeentehuis komt, moet dat op dezelfde plek komen als het bestaande.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Het is een mooie, centrale locatie nabij het marktplein."

CDA

"Het gemeentehuis moet centraal in het dorp staan op een goed bereikbare locatie. Daar voldoet de huidige locatie aan. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie is op voorhand geen voorstander voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Alleen wanneer dit een financieel voordeel oplevert, is dit bespreekbaar. De huidige locatie, midden in het centrum, is de meest geschikte locatie voor een gemeentehuis. "

Democratische Partij Staphorst

"Het gemeentehuis hoort in het centrum aan de markt: open karakter en eventueel integreren met markt."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen vindt dat we alle opties open moeten houden. De huidige plek is wat ons betreft een prima plek, maar we willen andere plekken op voorhand niet uitsluiten. Het is ook nog de vraag of er wel een nieuw gemeentehuis moet komen. Gemeentebelangen wil alle opties, voor nieuwbouw of verbouwing, eerst goed bekijken."

PvdA

"Het gemeentehuis verdient een centrale ligging, de exacte locatie is minder van belang. "

7. Bijstand

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Dat kan ook een studie zijn waardoor het uitzicht op een baan toeneemt."

CDA

"Iedereen doet mee! Dat betekent onder meer dat van mensen met een uitkering ook een tegenprestatie mag worden verwacht."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het een goed uitgangspunt dat mensen die een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente ook een tegenprestatie leveren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Een tegenprestatie kan bijdragen aan een spoedige re-integratie naar werk. Daarnaast kan het sociale problemen voorkomen. "

Gemeentebelangen

"Deze regels zijn er op dit moment ook al. Gemeentebelangen steunt deze wetgeving."

Democratische Partij Staphorst

"Maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk is hierbij de gedachte, zeker niet het verdringen van reguliere banen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Werk is de basis van een evenwichtige en leefbare samenleving. In Staphorst is er blijvende aandacht voor mensen met een beperking en een goede uitvoering van de participatiewet. Wie zijn baan verliest en niet in staat is om te werken, laten wij niet in de kou staan. De PvdA is voor een solide vangnet. "

8. Cameratoezicht

De gemeente moet investeren in meer cameratoezicht op bedrijventerreinen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"We willen onze ondernemers beschermen tegen criminaliteit en hen een goed vestigingsklimaat bieden."

CDA

"Wij zijn voor cameratoezicht om de veiligheid te verbeteren en opsporing te bevorderen. Daarvoor willen we ook camera's bij de uitvalswegen van Staphorst. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt veiligheid in woonwijken en bedrijventerreinen belangrijk. Staphorst is aantrekkelijk voor criminelen vanwege de gunstige ligging aan de A28. Camera's kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om criminaliteit te weren op onze bedrijventerreinen. "

Democratische Partij Staphorst

"Door de ligging aan A28 moet op de toegangswegen worden gecontroleerd."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Natuurlijk is het goed dat er cameratoezicht op onze bedrijventerreinen geplaatst wordt. Alleen is dit wat ons betreft geen taak voor de gemeente maar voor de bedrijven die daar hun plek hebben."

PvdA

"Dit behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. "

9. Arme gezinnen

Geld van het Rijk dat bedoeld is voor kinderen uit arme gezinnen mag ook voor andere zaken worden gebruikt.

Wat vinden de partijen?

Eens

Democratische Partij Staphorst

"Gezinnen met kinderen die echte problemen hebben kunnen geholpen worden, maar niet extra stimuleren. Maatschappelijke hulp et cetera moet gefinancierd worden."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Als overheid dienen we met name te zorgen voor arme gezinnen. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. En geld wat daarvoor bedoeld is, moet daar ook aan besteed worden."

CDA

"Geoormerkt geld moet ingezet worden waarvoor het is bedoeld."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat geld dat bedoeld is voor kinderen uit arme gezinnen ook bij hen terecht moet komen en niet besteed mag worden aan zaken zoals de aanleg van wegen. Het Rijk heeft op basis van een rekenmethode berekend hoeveel geld elke gemeente nodig heeft. "

Gemeentebelangen

"Geld van het rijk dat met een speciaal doel naar de gemeente komt, moet in principe daar voor worden ingezet. Geld dat aan het einde van het jaar over is, mag dan automatisch beschikbaar zijn voor andere uitgaven."

PvdA

"In de afgelopen raadsperiode zijn de Klijnsmagelden, bestemd voor kinderen en jongeren onder de armoede grens, in de pot van algemene middelen verdwenen. Dit is ongehoord!"

10. Rente omlaag

Voor mensen die schulden hebben moet de rente op een lening van de gemeente omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Het percentage van 14% is veel te hoog, verlagen naar marktconform. De gemeente zal ook investeren in begeleiding om de schuldenproblematiek op te lossen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat een overheid kritisch naar haar eigen gedrag als schuldeiser moet kijken. De maximale rente die de gemeente Staphorst heft op sociale kredieten is nu 14%. Dit zijn leningen aan mensen die al schuldproblemen hebben. Deze problemen worden vergroot door het heffen van zulke hoge rentes. De ChristenUnie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en begeleiding van mensen met schulden."

PvdA

"De gemeentelijke kredietbank hanteert een rente van 14%. Dit getuigt niet van een ruimhartig armoedebeleid! De PvdA vindt dat armoede actief moet worden bestreden."

Democratische Partij Staphorst

"De daadwerkelijke rente moet worden gehanteerd. Er moet wel een prikkel zijn om snel uit de schulden te komen. Dus strikte voorwaarden."

Geen van beide

CDA

"Het doel moet zijn om mensen met schulden van hun schuld af te helpen en te begeleiden in het voorkomen van nieuwe schulden. Het moet niet zo zijn dat met een goedkope lening van de gemeente een nieuwe schuld opgebouwd kan worden. "

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen vindt het heel belangrijk dat mensen met schulden door de gemeente goed begeleid worden om van hun schulden af te komen. Maar mensen die schulden hebben moeten gestimuleerd worden om zo snel mogelijk deze schulden af te betalen, en niet nog meer leningen aan te gaan."

11. Sociale werkvoorziening

Staphorst moet zich terugtrekken uit de samenwerking met de sociale werkvoorziening Reestmond.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeenschappelijke regeling met Meppel en Westerveld is na het uittreden van De Wolden niet meer voor de hand liggend. Staphorst kan beter diensten en werkplekken bij Reestmond inkopen. "

Democratische Partij Staphorst

"De huidige werknemers die 'beschut' werk hebben, moeten wel goed begeleid worden naar een werkplek voor deze doelgroep."

Geen van beide

SGP

"Het belang van de medewerkers staat voorop. Daarvoor moet de gemeente de beste samenwerking(en) zoeken. Dat kan in en buiten Staphorst."

Oneens

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat talenten van mensen zoveel mogelijk ingezet moeten worden. De sociale werkvoorziening Reestmond is heel belangrijk voor inwoners die vanwege hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking geen reguliere baan hebben kunnen vinden. De rol van Reestmond zal ongetwijfeld veranderen in de toekomst, maar we blijven verantwoordelijk voor de huidige organisatie. "

Gemeentebelangen

"Als Gemeentebelangen hebben we al regelmatig aangegeven dat we een keuzemogelijkheid willen voor de burgers. Een burger moet niet meer verplicht zijn om bij Reestmond te gaan werken maar zou ook bij andere werkvoorzieningen terecht moeten kunnen."

PvdA

"De PvdA is voor een solide vangnet. Maatwerk is nodig om de kwetsbaarste mensen op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een passende werkomgeving. Het is belangrijk om de kennis en kunde van de sociale werkvoorziening van de gemeente Staphorst te benutten."

12. Politiepost

De gemeente moet zich inzetten voor een politiepost in Rouveen en IJhorst.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"De politie heeft zelf aangegeven dat ze dit een goede ontwikkeling zouden vinden. Als dit bijdraagt aan een grotere veiligheid op alle plekken in onze gemeente, dan moet hier zeker moeite voor worden gedaan."

Democratische Partij Staphorst

"Veiligheid is essentieel, maar of het uit oogpunt van kosten haalbaar is, blijft de grote vraag. De politiepost in Staphorst moet zeker behouden blijven. Zichtbaarheid van politie is hoofdzaak."

Geen van beide

Oneens

SGP

"We willen in Staphorst een goed steunpunt met ruime faciliteiten en bezetting. Dit is dan een goede basis voor dienstverlening in Rouveen en IJhorst. Indien gewenst kan er een gesprek bij iemand thuis plaatsvinden."

CDA

"Het is beter te investeren in meer zichtbaarheid van wijkagenten en betere bezetting in bureau Staphorst dan versnippering van de toch al beperkte openingsuren. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijker dat wijkagenten op straat zichtbaar zijn dan dat er in elk dorp een eigen politiepost is. Dit betekent extra kosten voor de huisvesting van de politie. De ChristenUnie zet dat geld liever in voor meer blauw op straat, ook in Rouveen en IJhorst, dan in een gebouw. "

PvdA

"Meer politie zichtbaar op straat is belangrijker dan geld in panden stoppen."

13. Zorg geld

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet de gemeente er zelf geld in steken.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"De zorg voor gezinnen, de jeugd en de ouderen is een taak van de gemeente. Ook efficiënt werken door gezinnen te ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider."

CDA

"Wij willen huishoudelijke zorg combineren met lichte verzorgende taken, ook als de kosten daardoor hoger worden. "

ChristenUnie

"Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Dit betreft een financiële verantwoordelijkheid. Er moet natuurlijk zorgvuldig worden omgegaan met de gelden die we hiervoor van het Rijk krijgen. We hebben ook een sociale verantwoordelijkheid. Iemand die zorg nodig heeft, horen we niet op straat te laten staan! "

PvdA

"De gemeente is verantwoordelijk voor het welbevinden van de inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van een zorgzame gemeenschap. In onze gemeente is vrijwilligerswerk en mantelzorg traditioneel heel gewoon, maar dat ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheden. Welzijn betekent voorzien zijn van alle basisbehoeften."

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Zorg is wat ons betreft een veel te groot begrip. Op deze manier kan Gemeentebelangen geen antwoord geven op deze stelling."

Oneens

Democratische Partij Staphorst

"De zorg moet effectiever en efficiënter worden. Mismanagement van zorginstellingen mogen niet op deze wijze worden gecompenseerd. "

14. Gasaansluiting

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Technisch is het mogelijk en op termijn zal het rijk ons opleggen nieuwe woonwijken zonder gasaansluiting te bouwen."

ChristenUnie

"Door de vermindering van de gaswinning in Groningen, is er minder gas beschikbaar. De gasprijs zal drastisch stijgen. Bovendien is het aanleggen van nieuwe gasnetwerken die binnen afzienbare tijd wellicht vervangen moeten worden, niet efficiënt. Er zijn alternatieven beschikbaar die duurzamer zijn. Wel moeten uitzonderingen mogelijk zijn, zoals individuele woningen die nog op De Slagen gebouwd gaan worden."

PvdA

"Onze inwoners mogen zeker zijn van een schone en gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Dat vereist coöperatief investeren in duurzame energie. Coöperatieve vormen en lokale initiatieven vergroten het draagvlak voor duurzame energie (zonne- en windenergie en biogas). Het doel is om van Staphorst een energieneutrale gemeente te maken."

Geen van beide

SGP

"Voor complete nieuwe woonwijken is dit een goed streven. Voor nieuwe woningen in bestaande wijken ligt dat niet voor de hand."

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen staat voor vrije keuze, ook in dit geval vinden wij dat de burger hier een keuze in moet maken."

Democratische Partij Staphorst

"Voor nieuwbouwprojecten moeten de alternatieven er zijn. In collectieve projecten moet dit worden afgestemd."

15. Sport op zondag

Sportverenigingen mogen ook op zondag wedstrijden organiseren.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"IJhorst voetbalt al sinds jaar en dag op zondag, dat past in IJhorst en moeten we ons als politiek niet mee bemoeien. "

Gemeentebelangen

"Een sportvereniging moet zelf de keuze hebben op welke dagen de leden mogen sporten en hun wedstrijden mogen doen."

PvdA

"Voor sportverenigingen maakt het niet uit of ze al dan niet op zondag sporten. Dat mag ook absoluut niet meewegen in de wijze van financiering. "

Democratische Partij Staphorst

"Verenigingen bepalen zelf in statuten wat ze organiseren. Voetbal IJhorst bepaalt zelf strategie en moet door gemeente worden gesteund."

Geen van beide

Oneens

SGP

"God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om de zondag op zijn of haar eigen manier in te vullen. We hechten echter ook waarde aan een gezamenlijke rustdag voor de samenleving, de zondag. Wanneer de gemeente besluiten moet nemen over het toestaan van sportevenementen die de zondagsrust verstoren zijn we daar geen voorstander van."

16. Jongerenketen

De gemeente moet stoppen met het beleid voor jongerenketen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Keten voorzien in een behoefte voor jongeren om samen te komen. Er zijn voldoende regels om excessen aan te pakken. Hiervoor is geen duur ketenbeleid nodig."

Geen van beide

Oneens

SGP

"De zorg voor de jeugd staat voorop. Daarom gaan we het ketenbeleid herzien."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat jongerenketen een sociale functie hebben. Jongeren creëren een eigen plek en er ontstaan vriendschappen. Keten verdienen daarom een positieve benadering. Tegelijkertijd heeft een overheid een rol op het gebied van veiligheid, alcohol- en drugsgebruik. Zo is het belangrijk dat er goede voorlichting is aan jongeren om drugs- en alcoholproblemen te voorkomen. "

Gemeentebelangen

"Als de gemeente zou stoppen met het ketenbeleid dan hebben we hier helemaal geen zicht meer op. Daarom vindt Gemeentebelangen dit geen goed voorstel."

PvdA

"We moeten het beleid blijven uitvoeren, vooral met betrekking tot de veiligheid. Daarnaast blijft professionele ondersteuning van buurtwerkers, jongerenwerkers en opbouwwerkers noodzakelijk."

Democratische Partij Staphorst

"Jongerenketen behoren bij cultuur, bevorderen onderlinge band en bevorderen ondernemingszin. Commerciële keten zijn verboden en de huidige keten veroorzaken geen noemenswaardige overlast."

17. Museumsteeg

De gemeente moet er voor zorgen dat de Museumsteeg het culturele hart van Staphorst wordt door panden op te kopen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Omdat buurmans erf maar één keer te koop is, moet de gemeente een pand dat te koop staan, aankopen. Dat biedt mogelijkheden om de functie van de steeg uit te breiden tot het culturele hart van Staphorst."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat wij een unieke en waardevolle cultuurhistorie hebben. Dit uit zich in onze boerderijen, klederdracht en traditie. Daar zijn we trots op en dat willen we uitdragen naar de bezoekers van onze dorpen. De ChristenUnie is daarom voorstander om in het centrum de Museumsteeg te ontwikkelen tot het culturele hart van Staphorst. "

Geen van beide

Oneens

SGP

"Het culturele hart verdient steun. De aankoop van panden is een mogelijkheid. Nut en noodzaak moeten eerst onderzocht worden."

Gemeentebelangen

"De gemeente moet niet op voorhand aangeven dat er panden gekocht zullen worden. Er lopen een aantal ontwikkelingen die we eerst afwachten."

PvdA

"Kunst en cultuur dragen bij aan het imago van Staphorst en aan de lokale identiteit. Inwoners krijgen de mogelijkheid om mee te doen en waar mogelijk worden eigen initiatieven gestimuleerd. "

Democratische Partij Staphorst

"Het museum is geprivatiseerd, de stakeholders van het museum moeten het initiatief nemen."

18. Hulp armoede

Meer mensen moeten in aanmerking komen voor hulp bij armoede.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Als overheid zorgen we voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is ook begeleiding, zodat mensen weer in eigen onderhoud kunnen voorzien."

ChristenUnie

"Het gaat met veel mensen goed, maar er is ook stille armoede in Staphorst. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen of te kampen hebben met schuldenproblematiek. Kinderen die in deze gezinnen opgroeien moeten kunnen meedoen met schoolreisjes, moeten kunnen sporten enzovoort. Het gaat echter niet alleen om geldverstrekking, maar waar mogelijk moeten onderliggende problemen worden opgelost."

PvdA

"Er is in Staphorst verborgen armoede onder ZZP-ers, agrariërs en mensen die net boven het bijstandsminimum zitten. In het armoedebeleid wordt niet alleen gekeken naar het bruto inkomen, maar vooral naar het besteedbare inkomen. Een ruimhartig minima beleid betekent een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. "

Democratische Partij Staphorst

"Personen die niet in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, en in een medisch moeizame positie verkeren, moeten hulp krijgen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De gemeente Staphorst kent een goed armoede beleid. De gemeente moet zorgen voor een vangnet voor degenen die het echt moeilijk hebben."

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen is het eens met de grens zoals die op dit moment is vastgesteld."

19. A28

De gemeente moet zich inzetten voor het behoud van de huidige op- en afrit van de A28.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Wanneer een eventuele nieuwe aansluiting er komt, moet de bereikbaarheid van Staphorst centrum en Staphorst Noord gewaarborgd blijven. "

Gemeentebelangen

"Het behoud van de huidige op- en afrit is een logische oplossing. De nieuwe aansluiting die er zou moeten komen is veel te duur. Daarbij wordt de afstand tot de snelweg voor veel inwoners van onze gemeente juist groter. Het verkeer binnen de gemeente zou hierdoor juist drukker worden."

Democratische Partij Staphorst

"De huidige verbindingen naar en van Meppel over A28 moeten gehandhaafd worden. "

Geen van beide

Oneens

SGP

"Op- en afrit van/naar Meppel [noordzijde] behouden. Verkeersdruk op Stovonde moet worden verminderd, het loopt hier vast. Dat kan door de op- en afrit van/naar Zwolle [zuidzijde] te verplaatsen richting de Gorterlaan."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt de locatie van de huidige op- en afritten van de A28 onhoudbaar voor de toekomst. Dit zorgt voor een onveilige situatie omdat fiets-, auto- en vrachtverkeer te veel met elkaar in aanraking komen. Gelet op de toename van het aantal wooneenheden aan De Streek, de toename van bedrijven met bijbehorend vrachtverkeer, vinden we dat de op- en afritten verplaatst moeten worden naar het zuiden."

PvdA

"Het economisch belang van de ontwikkeling van Staphorst moet centraal staan. De huidige op- en afritten bij voorbaat in stand houden, kan de economische groei belemmeren."

20. Onderzoek gemeentelijke conflicten

Er moet alsnog een onafhankelijk onderzoek komen naar de werkwijze van de gemeente in langdurige conflicten met inwoners.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Onafhankelijk hoor en wederhoor is van groot belang, dat is er onvoldoende geweest. Dit onderzoek had al een jaar eerder moeten plaatsvinden. De SGP wil de langslepende dossiers voortvarend oplossen. Investeren in bezinning en bestuurlijk leiderschap. Uit het juridisch moeras, met elkaar terug naar de onderhandelingstafel. Vertrouwen herstellen door zich kwetsbaar op te stellen en heldere communicatie."

PvdA

"De PvdA maakt zich hard voor een betrouwbaar bestuur, een goede dienstverlening en een verantwoorde omgang met publiek geld. We maken ons zorgen over hoe dat de afgelopen periode is gegaan. Er zijn slepende conflicten tussen inwoners en de overheid. We achten de gemeente de hoofdverantwoordelijke om het op te lossen. Het verhaal van een overheid moet zo helder zijn dat er geen speld tussen te krijgen is. Naar onze mening is er in de afgelopen periode te veel ruimte geweest voor ruis en onrust. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"De langlopende conflicten bestaan uit burgers die zo lang mogelijk juridische trajecten aan gaan om hun zin te krijgen tegen wetten en gemeentelijk beleid in."

ChristenUnie

"Conflicten tussen gemeente en inwoners moeten opgelost worden. Helaas zijn er vooral in de periode 2010-2014 veel langdurige conflicten ontstaan die tot juridische procedures hebben geleid. De rechter zal als onafhankelijk orgaan rechtspreken in deze zaken. Een extra onderzoek, naast de onderzoeken van de gemeentesecretaris, rekenkamer Zwolle en onze eigen rekenkamer, vindt de ChristenUnie overbodig."

Gemeentebelangen

"Het uitvoeren van dit onderzoek heeft voor Gemeentebelangen geen meerwaarde. Wel moeten de genoemde conflicten worden opgelost."

Democratische Partij Staphorst

"Er moet daadkrachtig worden gehandeld: oplossingen aandragen. Onafhankelijk onderzoek is weggegooid geld. Alle dossiers binnen zes maanden afhandelen."

21. Sociale huurwoningen

Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal veertig procent een sociale huurwoning zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Iedereen moet zeker kunnen zijn van een betaalbare woning en een goede leef- en woonomgeving. Er moet aandacht zijn voor overeenstemming tussen inkomen en woonruimte. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente Staphorst en de woningcorporatie is belangrijk om maatwerk te leveren."

Democratische Partij Staphorst

"Staphorst heeft zeer veel jongeren die zelfstandig willen wonen. De huren in particuliere sector zijn te hoog. Ook moet doorstroming en eigen woningbezit worden gestimuleerd."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Een percentage is niet leidend. Het gaat om de daadwerkelijke behoefte. "

CDA

"We moeten sociale huurwoningen bouwen op basis van de vraag. In Staphorst is die vraag niet zo groot."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt een dergelijke maatregel onverstandig. We zijn voorstander van meer sociale huurwoningen, maar veertig procent is te veel. Zoveel vraag is er niet. Er is veel meer vraag van onze inwoners naar betaalbare koopwoningen dan naar sociale huurwoningen. Het instellen van deze maatregel zal onze woningmarkt opnieuw op slot zetten. "

Gemeentebelangen

"Sociale huurwoningen zijn absoluut belangrijk maar een percentage van 40 % is wat Gemeentebelangen betreft echt een te groot deel."

22. Zwembad

Het zwembad in Staphorst mag zeven dagen per week open zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De behoefte voor de opening van het zwembad op zondig is gering. Wanneer de vraag groot wordt, mag het zwembadbestuur haar eigen afweging maken."

Gemeentebelangen

"Er zijn genoeg Staphorster inwoners die ook graag op zondag gebruik zouden maken van het zwembad. Gemeentebelangen vindt het van belang dat de mogelijkheid geboden kan worden om het zwembad ook op zondag open te stellen."

PvdA

"Het zwembad is een van de duurste voorzieningen van de gemeente. De exploitatie van het zwembad wordt extra bemoeilijkt door de zondagssluiting. Daarnaast vinden wij ook dat iedereen op zondag moet kunnen recreëren. "

Democratische Partij Staphorst

"Het stichtingsbestuur bepaald bedrijfsvoering. Met name op feestdagen is er behoefte aan een open zwembad."

Geen van beide

Oneens

SGP

"God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen de vrijheid heeft om de zondag op zijn of haar eigen manier in te vullen. We hechten echter waarde aan een gezamenlijke rustdag voor de samenleving, de zondag. We zijn daarom geen voorstander van de openstelling van het zwembad op zondag. "

23. Onderhoud sportaccommodaties

De gemeente moet meer geld steken in het onderhoud van sportaccommodaties.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het onderhoudsniveau van onze sportaccommodaties is op goed niveau en dat moet zo blijven. Daarvoor is geen extra geld nodig. Wel moeten we de accommodaties uitbreiden met een kunstgrasveld in elk dorp zodat ook bij slechte weersomstandigheden getraind kan worden. "

Gemeentebelangen

"Sporten is dé manier om fit te blijven. De gemeente moet dit zoveel mogelijk ondersteunen. Goede sportaccommodaties met goede voorzieningen helpen hierbij. "

PvdA

"Door te investeren in sport en beweging, investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen maar bevorderen we ook participatie en sociale samenhang. De sportaccommodatie in IJhorst moet worden gerenoveerd. Voor sportverenigingen maakt het niet uit of ze al dan niet op zondag sporten. Dat mag ook absoluut niet meewegen in de wijze van financiering. "

Democratische Partij Staphorst

"Budgetbeheer per accommodatie, wel eigen bijdrage van de vereniging. In IJhorst en AMBC is een achterstand."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Sportaccommodaties worden al teveel gesubsidieerd. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat sportaccommodaties goed onderhouden moeten worden. De meeste sportaccommodaties zijn de afgelopen jaren vernieuwd (VV Staphorst, SC Rouveen, zwembad, sporthal en gymzalen). Het zijn accommodaties waar we met recht trots op mogen zijn. We hebben geen signalen dat er te weinig aan onderhoud wordt gedaan. "

24. Vuurwerkvrijezone

De gemeente moet samen met de inwoners van Staphorst bepalen waar vuurwerkvrije zones worden ingesteld.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"Vuurwerk ontmoedigen en vuurwerkvrije zones instellen met de inwoners. Vooral rond woonvoorzieningen voor ouderen en rietgedekte daken."

Gemeentebelangen

"Veel woningen binnen onze gemeente hebben een hoog risico als het gaat om het afsteken van vuurwerk. Het lijkt ons daarom verstandig om samen met inwoners na te denken over deze 'vuurwerkvrije' zones."

PvdA

"Uit veiligheids- en milieuoverwegingen moeten er samen met de burgers vuurwerkvrije zones worden bepaald."

Democratische Partij Staphorst

"De buurtbewoners kunnen samen met een voorstel komen, momenteel is er vaak al intensieve controle aangaande brand bij rieten daken."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie onderkent de gevaren van vuurwerk, met name in de nabije omgeving van onze rietgedekte boerderijen aan de Streek. Het instellen van een vuurwerkvrije zone kan een oplossing zijn. Gelet op onze langgerekte Streek is handhaving van een vuurwerkvrije zone rond oud en nieuw niet realistisch. Het is dan de vraag wat het nut is van deze maatregel. "

Oneens

CDA

"Deze regel is niet te handhaven en daarom onverstandig om in te voeren. Regelgeving omtrent het afsteken en verkopen van vuurwerk moet landelijk of zelfs Europees vastgesteld worden. "

25. Zonnepanelen

Op alle gebouwen van de gemeente moeten zonnepanelen worden geplaatst.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"De voorbeeldfunctie is ook van belang."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven gestimuleerd worden om duurzame energie op te wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door zonnepanelen te plaatsen op daken van gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, zwembad, voetbalaccommodaties et cetera). "

Gemeentebelangen

"De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid. Zonne-energie is één van de twee grote bronnen van duurzame energie en de gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven."

PvdA

"Staphorst stelt concrete doelen voor verduurzaming van woningen, bedrijventerreinen, (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Dit streven naar duurzaamheid levert een bijdrage aan de lokale economie. Hier hoort het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen bij."

Democratische Partij Staphorst

"Wel op rentabiliteit letten. Lagere energierekening en implementeren bij nieuwbouw of verbouw."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Verduurzaming moet doorgevoerd worden op de meest effectieve manier. Niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen."

26. Toeristenbelasting

De gemeente mag de opbrengsten uit de toeristenbelasting alleen uitgeven aan zaken rond recreatie en toerisme.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er wordt veel geïnvesteerd in toeristische wandel- en fietspaden en andere voorzieningen die gebruikt worden door zowel toeristen als eigen, recreërende inwoners. Dat beleid moeten we voortzetten."

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen vindt het vreemd dat geld dat door toeristen in onze gemeente wordt betaald, niet bij recreatie en toerisme terecht komt. Gemeentebelangen vindt dat dit geld moet worden uitgegeven aan projecten in de toeristische sector."

Democratische Partij Staphorst

"Geld dat ingebracht wordt door recreanten, met name in IJhorst, moet ook voor dat doel worden ingezet."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Nee, dit mag ook gebruikt worden voor andere zinvolle doeleinden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt niet dat de opbrengsten alleen voor recreatie en toerisme gebruikt mogen worden. Recreanten en toeristen maken gebruik van allerlei lokale voorzieningen, zoals wegen, fietspaden, parkeervoorzieningen, zwembad, enzovoort. Inkomsten van de toeristenbelasting mogen ook gerust voor dit soort uitgaven aangewend worden. "

PvdA

"Eventuele financiële overschotten mogen ook voor andere doeleinden worden gebruikt."

27. Stovonde

Staphorst moet de Stovonde sluiten voor doorgaand vrachtverkeer.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Op dit moment maken veel vrachtwagens gebruik van de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg als doorgaande weg. Dit zorgt voor veel gevaarlijke situaties en is ook een oorzaak van de drukte die er in het centrum is. Gemeentebelangen vindt dat alleen bestemmingsverkeer hier gebruik van mag maken. Het overige vrachtverkeer moet wel via de Stovonde richting het industrieterrein worden geleid."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Vrachtverkeer op de Streek verminderen door de oprit richting Zwolle te verplaatsen richting Zwolle."

CDA

"Het is niet realistisch de Stovonde te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. Veel vrachtauto's moeten via de Stovonde om hun bestemming te bereiken. "

ChristenUnie

"Het afsluiten van de Stovonde voor doorgaand vrachtverkeer is op dit moment niet realistisch. Verkeer moet hierlangs om via de A28 naar Zwolle te gaan of vanaf Meppel naar de bedrijventerreinen te gaan. De ChristenUnie is wel voorstander om zoveel mogelijk vrachtverkeer uit het centrum te weren. Dit komt de veiligheid ten goede. Daarom is het ook belangrijk om de op- en afritten van de A28 te verplaatsen. "

PvdA

"Het economisch belang van de ontwikkeling van Staphorst moet centraal staan. De Stovonde nu sluiten voor vrachtverkeer kan de economische groei belemmeren."

Democratische Partij Staphorst

"Momenteel is er voor vrachtverkeer geen alternatief. Sluipverkeer bij file op A28 moet worden voorkomen."

28. Zwarte Dennen

De gemeente moet geld investeren in de ontwikkeling van Bosvijver De Zwarte Dennen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De bosvijver is een plek waar veel gewandeld en gerecreëerd wordt. Dat vraagt om nette en goed onderhouden voorzieningen zoals het belevingspad, Het in ere herstellen van de trimbaan en een horecagelegenheid."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de recreatievoorzieningen in onze gemeente worden ontwikkeld. Door veel inwoners van onze gemeente wordt gerecreëerd of gesport in het Staphorster bos. Een impuls in de recreatieve voorzieningen kan een bijdrage leveren aan een meer gezonde en vitale samenleving. "

Gemeentebelangen

"Het is natuurlijk aan private partijen om geld te investeren in het recreatiegebied. De gemeente moet faciliteren in de regelgeving, zodat een exploitant de ruimte kan krijgen om daar wat te ontwikkelen. De gemeente moet hier een leidende rol in nemen."

Democratische Partij Staphorst

"Het wandelpad rondom de vijver kan eenmalig qua onderhoud worden gefinancierd. Het Staatsbosbeheer blijft verantwoordelijk voor haar eigen bezit."

Geen van beide

PvdA

"In onze gemeente is veel openbare ruimte en natuurgebied, zoals de Staatsbossen. Die natuur mag dichter bij de mens. Om dit te bewerkstelligen steunt de gemeente educatieve en recreatieve functies en activiteiten. Goed behoud van de natuur is belangrijk."

Oneens

SGP

"Dit laten we over aan het particuliere initiatief. De Bosvijver is eigendom van Staatsbosbeheer."

29. Voorrang huisvesting

De gemeente mag migranten met een verblijfsvergunning voorrang geven bij het toewijzen van een huis.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Als we nieuwkomers niet intensief ondersteunen, onder meer door te zorgen voor huisvesting, is het risico groot dat ze moeilijker hun weg vinden in de samenleving."

Geen van beide

Oneens

SGP

"De gemeente moet zorg dragen voor onderdak, dat kunnen ook andere woonvoorzieningen zijn. Bij toewijzing van huizen wordt geen voorrang gegeven op eigen inwoners."

CDA

"Wij willen dat alle inwoners gelijk worden behandeld. We kunnen niet mensen passeren die al lang staan ingeschreven en migranten met een verblijfsvergunning voortrekken. "

ChristenUnie

"De gemeente moet jaarlijks zorgen voor de huisvesting van een aantal mensen met een verblijfsvergunning. Voorrang op de woningmarkt voor deze doelgroep vinden we niet passend. Er zijn ook andere groepen mensen die urgent een woning nodig hebben. Het is belangrijk dat de gemeente investeert in voldoende sociale huurwoningen. "

Gemeentebelangen

"Het is goed dat migranten met een verblijfstatus zo snel mogelijk een plek krijgen om te wennen in onze samenleving. Maar gemeentebelangen vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de inwoners die hier al wonen. "

Democratische Partij Staphorst

"Gemeente heeft zelf geen huurwoningen, voorrang in het kader van maatschappelijk werk is wel goed plan. In Staphorst hebben vele jongeren behoefte aan een woning."

30. Fusie

Staphorst mag in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"We maken ons zorgen en stellen de vraag of de vorm zelfstandige gemeente de beste vorm zal blijken in de toekomst. Wat niet betekent dat we het unieke van Staphorst niet zien en waarderen."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Staphorst is zelfstandig en functioneert goed. We zijn trots op onze eigen identiteit en karakter: behoudend en ondernemend."

CDA

"Staphorst is financieel één van de gezondste gemeenten van Nederland. Er is daarom geen reden om te fuseren met een gemeente die het minder goed doet. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie is ervan overtuigd dat Staphorst voor de toekomst het meest gebaat is bij een zelfstandige positie. De kracht van Staphorst is dat we als kleine gemeente in staat zijn om zaken goed te organiseren. Daarnaast staat een gemeentebestuur in een kleine gemeente dichter bij de inwoners. "

Gemeentebelangen

"Staphorst doet het als zelfstandige, kleine gemeente juist heel erg goed. Door onze kleinschaligheid hebben wij de zaken goed op orde. Gemeentebelangen wil ook voor de toekomst een zelfstandig en slagvaardig Staphorst waarin iedereen de eigen identiteit kan behouden."

Democratische Partij Staphorst

"Staphorst is een unieke gemeente met een eigen identiteit en dat moet gewaarborgd blijven."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Winkeltijden Extra belangrijk

Winkels in de gemeente Staphorst moeten op zondag gesloten blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Dat bevordert ons welzijn en gezondheid."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is geen concrete behoefte voor een zondagsopening. Wanneer de vraag komt voor een locatie die niet storend is en de buurt in haar waarde laat, vinden we het geen probleem."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie hecht aan de zondag als rustdag, vanuit de overtuiging dat dit gebod van God van waarde is voor de hele samenleving. Als gemeenschappelijke rustdag heeft de zondag de samenleving veel goeds gebracht. In een tijd waarin veel druk wordt ervaren, is een vast moment van rust waardevol voor inwoners en voor ondernemers. De ChristenUnie is daarom geen voorstander van zondagsopenstelling van onze winkels."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Winkels moeten zelf de mogelijkheid krijgen om te kiezen of ze op zondag open willen gaan."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten de ruimte krijgen om zelf te bepalen om op zondag open te gaan."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het weekend rust en bezinning is voor een ieder een goed recht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Burgerinitiatieven Extra belangrijk

De gemeente moet een vast bedrag beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Geen vast bedrag, de hoogte is afhankelijk van het plan en de belangen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We blijven een bedrag beschikbaar te stellen voor dorps- en wijkraden zoals dat nu ook geregeld is. Voor concrete plannen maken we bij de planvorming de afweging of we daar geld voor beschikbaar willen stellen. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie pleit voor het oprichten van een ontwikkelfonds. Inwoners die gezamenlijk een idee hebben dat onze lokale samenleving versterkt, moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van cultuur, historie, activiteiten, sport, energie et cetera. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als je als burger bezig bent met een initiatief moet de gemeente zo veel mogelijk doen om de burger hierbij te helpen. Een klein geldbedrag kan hierbij helpen. Voor bijvoorbeeld de huur van een zaal, dan moet dit kunnen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Burgerparticipatie is een vanzelfsprekendheid. Wij vinden dat burgerinitiatieven financieel ondersteund moeten worden. Inwoners willen en kunnen meepraten op het gewenste niveau. Burgerinitiatieven worden serieus genomen. De dorps- en wijkraden en andere adviesraden zijn volwaardige gesprekspartners en vertegenwoordigers van hun dorp, wijk en achterban. Zij dienen gevraagd en ongevraagd de gemeente van adviezen."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Initiatiefnemers moeten een startbedrag krijgen om het initiatief te organiseren. Hier moet de gemeente nog regels voor opstellen, net als regeling voor referenda."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Fietsers voorrang Extra belangrijk

In het centrum van Staphorst moeten fietsers altijd voorrang krijgen op auto's.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zien geen aanleiding om landelijke verkeersregels te veranderen. Dat zal chaos creëren: niet goed voor de veiligheid."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen normale verkeersregels, ook voor fietsers in het centrum."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt veiligheid in het centrum belangrijk voor voetganger, fietser en automobilist. Het is belangrijk dat er maatregelen komen die de veiligheid vergroten. Het is echter niet waar dat de veiligheid vergroot wordt door fietsers altijd en overal in het centrum voorrang te geven op auto's. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum van Staphorst moet een andere functie krijgen. Voorrang voor fietsers is hier slechts een onderdeel van."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de fietsmobiliteit in goede banen te leiden is inrichting van veilige fiets- en voetgangerszones noodzakelijk. "

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersregels die eenduidig en begrijpelijk zijn moeten worden gehanteerd. Fietsers die per definitie altijd voorrang hebben leveren vaak gevaar op."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Uitbreiding bedrijventerreinen Extra belangrijk

De bestaande bedrijventerreinen moeten alle ruimte krijgen om uit te breiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst groeit. Onze eigen bedrijven hebben dringend ruimte nodig. We zijn een ondernemende gemeente en dat is goed voor de werkgelegenheid. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naast uitbreiding moeten we wel streven naar (her)invulling van leegstaande locaties. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst is een gemeente met veel ondernemers en bedrijvigheid. De ChristenUnie wil dat dit in de toekomst zo blijft. Daarom is er ruimte nodig voor bedrijventerreinen en moeten er voldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn in de gemeente. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij moeten in Staphorst zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Goed ingerichte bedrijventerreinen zijn hierbij een voorwaarde."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ontwikkeling van het bedrijfsleven is prima maar bedrijfsterreinen de Baarge en de Esch mogen het woongenot in de zuidelijke woonwijken niet aantasten."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente moet meer de ontwikkelingswensen van ondernemers in beeld brengen en actief onderhandelen met de provincie. Staphorster bedrijven en ZZP-ers staan voor groei."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Busvervoer zondag Extra belangrijk

De gemeente moet zich inzetten voor busvervoer op zondag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. Er is ook geen enkele behoefte, het blijkt dat busmaatschappijen niet op zondag rijden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen wanneer er behoefte aan is. Het heeft geen zin lege bussen te laten rijden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is richting Meppel en Zwolle, met name voor scholieren. Buslijn 40 vervult hierin een belangrijk rol. De gemeente moet zich maximaal inspannen om deze voorziening te behouden. Buiten de schooluren wordt echter minimaal gebruik gemaakt van deze busvoorziening. Er is niet gebleken dat er een grote behoefte is aan busvervoer op zondag."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor Gemeentebelangen logisch dat er op zondag openbaar vervoer beschikbaar is. De gemeente zou dit moeten ondersteunen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar vervoer is een basisvoorziening. Goed openbaar vervoer betekent uitbreiding van het busvervoer en voor het beter benutten van het spoor is een Staphorster station wenselijk. PvdA vindt dat openbaar vervoer ook in de avonduren en op zondag beschikbaar moet zijn."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke burger, ook alleenstaande zonder eigen vervoer, hebben recht op openbaar vervoer. Een provinciale taak waar de gemeente geen geld in moet stoppen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Gemeentehuis Extra belangrijk

Als er een nieuw gemeentehuis komt, moet dat op dezelfde plek komen als het bestaande.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een mooie, centrale locatie nabij het marktplein."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentehuis moet centraal in het dorp staan op een goed bereikbare locatie. Daar voldoet de huidige locatie aan. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is op voorhand geen voorstander voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Alleen wanneer dit een financieel voordeel oplevert, is dit bespreekbaar. De huidige locatie, midden in het centrum, is de meest geschikte locatie voor een gemeentehuis. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen vindt dat we alle opties open moeten houden. De huidige plek is wat ons betreft een prima plek, maar we willen andere plekken op voorhand niet uitsluiten. Het is ook nog de vraag of er wel een nieuw gemeentehuis moet komen. Gemeentebelangen wil alle opties, voor nieuwbouw of verbouwing, eerst goed bekijken."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentehuis verdient een centrale ligging, de exacte locatie is minder van belang. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentehuis hoort in het centrum aan de markt: open karakter en eventueel integreren met markt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat kan ook een studie zijn waardoor het uitzicht op een baan toeneemt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen doet mee! Dat betekent onder meer dat van mensen met een uitkering ook een tegenprestatie mag worden verwacht."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het een goed uitgangspunt dat mensen die een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente ook een tegenprestatie leveren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Een tegenprestatie kan bijdragen aan een spoedige re-integratie naar werk. Daarnaast kan het sociale problemen voorkomen. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze regels zijn er op dit moment ook al. Gemeentebelangen steunt deze wetgeving."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werk is de basis van een evenwichtige en leefbare samenleving. In Staphorst is er blijvende aandacht voor mensen met een beperking en een goede uitvoering van de participatiewet. Wie zijn baan verliest en niet in staat is om te werken, laten wij niet in de kou staan. De PvdA is voor een solide vangnet. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk is hierbij de gedachte, zeker niet het verdringen van reguliere banen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Cameratoezicht Extra belangrijk

De gemeente moet investeren in meer cameratoezicht op bedrijventerreinen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen onze ondernemers beschermen tegen criminaliteit en hen een goed vestigingsklimaat bieden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor cameratoezicht om de veiligheid te verbeteren en opsporing te bevorderen. Daarvoor willen we ook camera's bij de uitvalswegen van Staphorst. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt veiligheid in woonwijken en bedrijventerreinen belangrijk. Staphorst is aantrekkelijk voor criminelen vanwege de gunstige ligging aan de A28. Camera's kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om criminaliteit te weren op onze bedrijventerreinen. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk is het goed dat er cameratoezicht op onze bedrijventerreinen geplaatst wordt. Alleen is dit wat ons betreft geen taak voor de gemeente maar voor de bedrijven die daar hun plek hebben."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de ligging aan A28 moet op de toegangswegen worden gecontroleerd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Arme gezinnen Extra belangrijk

Geld van het Rijk dat bedoeld is voor kinderen uit arme gezinnen mag ook voor andere zaken worden gebruikt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als overheid dienen we met name te zorgen voor arme gezinnen. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. En geld wat daarvoor bedoeld is, moet daar ook aan besteed worden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geoormerkt geld moet ingezet worden waarvoor het is bedoeld."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat geld dat bedoeld is voor kinderen uit arme gezinnen ook bij hen terecht moet komen en niet besteed mag worden aan zaken zoals de aanleg van wegen. Het Rijk heeft op basis van een rekenmethode berekend hoeveel geld elke gemeente nodig heeft. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld van het rijk dat met een speciaal doel naar de gemeente komt, moet in principe daar voor worden ingezet. Geld dat aan het einde van het jaar over is, mag dan automatisch beschikbaar zijn voor andere uitgaven."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de afgelopen raadsperiode zijn de Klijnsmagelden, bestemd voor kinderen en jongeren onder de armoede grens, in de pot van algemene middelen verdwenen. Dit is ongehoord!"

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezinnen met kinderen die echte problemen hebben kunnen geholpen worden, maar niet extra stimuleren. Maatschappelijke hulp et cetera moet gefinancierd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Rente omlaag Extra belangrijk

Voor mensen die schulden hebben moet de rente op een lening van de gemeente omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het percentage van 14% is veel te hoog, verlagen naar marktconform. De gemeente zal ook investeren in begeleiding om de schuldenproblematiek op te lossen."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het doel moet zijn om mensen met schulden van hun schuld af te helpen en te begeleiden in het voorkomen van nieuwe schulden. Het moet niet zo zijn dat met een goedkope lening van de gemeente een nieuwe schuld opgebouwd kan worden. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat een overheid kritisch naar haar eigen gedrag als schuldeiser moet kijken. De maximale rente die de gemeente Staphorst heft op sociale kredieten is nu 14%. Dit zijn leningen aan mensen die al schuldproblemen hebben. Deze problemen worden vergroot door het heffen van zulke hoge rentes. De ChristenUnie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en begeleiding van mensen met schulden."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen vindt het heel belangrijk dat mensen met schulden door de gemeente goed begeleid worden om van hun schulden af te komen. Maar mensen die schulden hebben moeten gestimuleerd worden om zo snel mogelijk deze schulden af te betalen, en niet nog meer leningen aan te gaan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeentelijke kredietbank hanteert een rente van 14%. Dit getuigt niet van een ruimhartig armoedebeleid! De PvdA vindt dat armoede actief moet worden bestreden."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De daadwerkelijke rente moet worden gehanteerd. Er moet wel een prikkel zijn om snel uit de schulden te komen. Dus strikte voorwaarden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Sociale werkvoorziening Extra belangrijk

Staphorst moet zich terugtrekken uit de samenwerking met de sociale werkvoorziening Reestmond.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het belang van de medewerkers staat voorop. Daarvoor moet de gemeente de beste samenwerking(en) zoeken. Dat kan in en buiten Staphorst."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeenschappelijke regeling met Meppel en Westerveld is na het uittreden van De Wolden niet meer voor de hand liggend. Staphorst kan beter diensten en werkplekken bij Reestmond inkopen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat talenten van mensen zoveel mogelijk ingezet moeten worden. De sociale werkvoorziening Reestmond is heel belangrijk voor inwoners die vanwege hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking geen reguliere baan hebben kunnen vinden. De rol van Reestmond zal ongetwijfeld veranderen in de toekomst, maar we blijven verantwoordelijk voor de huidige organisatie. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als Gemeentebelangen hebben we al regelmatig aangegeven dat we een keuzemogelijkheid willen voor de burgers. Een burger moet niet meer verplicht zijn om bij Reestmond te gaan werken maar zou ook bij andere werkvoorzieningen terecht moeten kunnen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voor een solide vangnet. Maatwerk is nodig om de kwetsbaarste mensen op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een passende werkomgeving. Het is belangrijk om de kennis en kunde van de sociale werkvoorziening van de gemeente Staphorst te benutten."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige werknemers die 'beschut' werk hebben, moeten wel goed begeleid worden naar een werkplek voor deze doelgroep."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Politiepost Extra belangrijk

De gemeente moet zich inzetten voor een politiepost in Rouveen en IJhorst.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen in Staphorst een goed steunpunt met ruime faciliteiten en bezetting. Dit is dan een goede basis voor dienstverlening in Rouveen en IJhorst. Indien gewenst kan er een gesprek bij iemand thuis plaatsvinden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is beter te investeren in meer zichtbaarheid van wijkagenten en betere bezetting in bureau Staphorst dan versnippering van de toch al beperkte openingsuren. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijker dat wijkagenten op straat zichtbaar zijn dan dat er in elk dorp een eigen politiepost is. Dit betekent extra kosten voor de huisvesting van de politie. De ChristenUnie zet dat geld liever in voor meer blauw op straat, ook in Rouveen en IJhorst, dan in een gebouw. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De politie heeft zelf aangegeven dat ze dit een goede ontwikkeling zouden vinden. Als dit bijdraagt aan een grotere veiligheid op alle plekken in onze gemeente, dan moet hier zeker moeite voor worden gedaan."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer politie zichtbaar op straat is belangrijker dan geld in panden stoppen."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid is essentieel, maar of het uit oogpunt van kosten haalbaar is, blijft de grote vraag. De politiepost in Staphorst moet zeker behouden blijven. Zichtbaarheid van politie is hoofdzaak."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Zorg geld Extra belangrijk

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet de gemeente er zelf geld in steken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De zorg voor gezinnen, de jeugd en de ouderen is een taak van de gemeente. Ook efficiënt werken door gezinnen te ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen huishoudelijke zorg combineren met lichte verzorgende taken, ook als de kosten daardoor hoger worden. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Dit betreft een financiële verantwoordelijkheid. Er moet natuurlijk zorgvuldig worden omgegaan met de gelden die we hiervoor van het Rijk krijgen. We hebben ook een sociale verantwoordelijkheid. Iemand die zorg nodig heeft, horen we niet op straat te laten staan! "

 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zorg is wat ons betreft een veel te groot begrip. Op deze manier kan Gemeentebelangen geen antwoord geven op deze stelling."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is verantwoordelijk voor het welbevinden van de inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van een zorgzame gemeenschap. In onze gemeente is vrijwilligerswerk en mantelzorg traditioneel heel gewoon, maar dat ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheden. Welzijn betekent voorzien zijn van alle basisbehoeften."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorg moet effectiever en efficiënter worden. Mismanagement van zorginstellingen mogen niet op deze wijze worden gecompenseerd. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor complete nieuwe woonwijken is dit een goed streven. Voor nieuwe woningen in bestaande wijken ligt dat niet voor de hand."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Technisch is het mogelijk en op termijn zal het rijk ons opleggen nieuwe woonwijken zonder gasaansluiting te bouwen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de vermindering van de gaswinning in Groningen, is er minder gas beschikbaar. De gasprijs zal drastisch stijgen. Bovendien is het aanleggen van nieuwe gasnetwerken die binnen afzienbare tijd wellicht vervangen moeten worden, niet efficiënt. Er zijn alternatieven beschikbaar die duurzamer zijn. Wel moeten uitzonderingen mogelijk zijn, zoals individuele woningen die nog op De Slagen gebouwd gaan worden."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen staat voor vrije keuze, ook in dit geval vinden wij dat de burger hier een keuze in moet maken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze inwoners mogen zeker zijn van een schone en gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Dat vereist coöperatief investeren in duurzame energie. Coöperatieve vormen en lokale initiatieven vergroten het draagvlak voor duurzame energie (zonne- en windenergie en biogas). Het doel is om van Staphorst een energieneutrale gemeente te maken."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor nieuwbouwprojecten moeten de alternatieven er zijn. In collectieve projecten moet dit worden afgestemd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Sport op zondag Extra belangrijk

Sportverenigingen mogen ook op zondag wedstrijden organiseren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "IJhorst voetbalt al sinds jaar en dag op zondag, dat past in IJhorst en moeten we ons als politiek niet mee bemoeien. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om de zondag op zijn of haar eigen manier in te vullen. We hechten echter ook waarde aan een gezamenlijke rustdag voor de samenleving, de zondag. Wanneer de gemeente besluiten moet nemen over het toestaan van sportevenementen die de zondagsrust verstoren zijn we daar geen voorstander van."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een sportvereniging moet zelf de keuze hebben op welke dagen de leden mogen sporten en hun wedstrijden mogen doen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor sportverenigingen maakt het niet uit of ze al dan niet op zondag sporten. Dat mag ook absoluut niet meewegen in de wijze van financiering. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verenigingen bepalen zelf in statuten wat ze organiseren. Voetbal IJhorst bepaalt zelf strategie en moet door gemeente worden gesteund."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Jongerenketen Extra belangrijk

De gemeente moet stoppen met het beleid voor jongerenketen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorg voor de jeugd staat voorop. Daarom gaan we het ketenbeleid herzien."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Keten voorzien in een behoefte voor jongeren om samen te komen. Er zijn voldoende regels om excessen aan te pakken. Hiervoor is geen duur ketenbeleid nodig."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat jongerenketen een sociale functie hebben. Jongeren creëren een eigen plek en er ontstaan vriendschappen. Keten verdienen daarom een positieve benadering. Tegelijkertijd heeft een overheid een rol op het gebied van veiligheid, alcohol- en drugsgebruik. Zo is het belangrijk dat er goede voorlichting is aan jongeren om drugs- en alcoholproblemen te voorkomen. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente zou stoppen met het ketenbeleid dan hebben we hier helemaal geen zicht meer op. Daarom vindt Gemeentebelangen dit geen goed voorstel."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten het beleid blijven uitvoeren, vooral met betrekking tot de veiligheid. Daarnaast blijft professionele ondersteuning van buurtwerkers, jongerenwerkers en opbouwwerkers noodzakelijk."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Jongerenketen behoren bij cultuur, bevorderen onderlinge band en bevorderen ondernemingszin. Commerciële keten zijn verboden en de huidige keten veroorzaken geen noemenswaardige overlast."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Museumsteeg Extra belangrijk

De gemeente moet er voor zorgen dat de Museumsteeg het culturele hart van Staphorst wordt door panden op te kopen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het culturele hart verdient steun. De aankoop van panden is een mogelijkheid. Nut en noodzaak moeten eerst onderzocht worden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat buurmans erf maar één keer te koop is, moet de gemeente een pand dat te koop staan, aankopen. Dat biedt mogelijkheden om de functie van de steeg uit te breiden tot het culturele hart van Staphorst."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is van mening dat wij een unieke en waardevolle cultuurhistorie hebben. Dit uit zich in onze boerderijen, klederdracht en traditie. Daar zijn we trots op en dat willen we uitdragen naar de bezoekers van onze dorpen. De ChristenUnie is daarom voorstander om in het centrum de Museumsteeg te ontwikkelen tot het culturele hart van Staphorst. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet niet op voorhand aangeven dat er panden gekocht zullen worden. Er lopen een aantal ontwikkelingen die we eerst afwachten."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur dragen bij aan het imago van Staphorst en aan de lokale identiteit. Inwoners krijgen de mogelijkheid om mee te doen en waar mogelijk worden eigen initiatieven gestimuleerd. "

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het museum is geprivatiseerd, de stakeholders van het museum moeten het initiatief nemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Hulp armoede Extra belangrijk

Meer mensen moeten in aanmerking komen voor hulp bij armoede.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als overheid zorgen we voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is ook begeleiding, zodat mensen weer in eigen onderhoud kunnen voorzien."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Staphorst kent een goed armoede beleid. De gemeente moet zorgen voor een vangnet voor degenen die het echt moeilijk hebben."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat met veel mensen goed, maar er is ook stille armoede in Staphorst. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen of te kampen hebben met schuldenproblematiek. Kinderen die in deze gezinnen opgroeien moeten kunnen meedoen met schoolreisjes, moeten kunnen sporten enzovoort. Het gaat echter niet alleen om geldverstrekking, maar waar mogelijk moeten onderliggende problemen worden opgelost."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is het eens met de grens zoals die op dit moment is vastgesteld."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Staphorst verborgen armoede onder ZZP-ers, agrariërs en mensen die net boven het bijstandsminimum zitten. In het armoedebeleid wordt niet alleen gekeken naar het bruto inkomen, maar vooral naar het besteedbare inkomen. Een ruimhartig minima beleid betekent een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Personen die niet in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, en in een medisch moeizame positie verkeren, moeten hulp krijgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. A28 Extra belangrijk

De gemeente moet zich inzetten voor het behoud van de huidige op- en afrit van de A28.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op- en afrit van/naar Meppel [noordzijde] behouden. Verkeersdruk op Stovonde moet worden verminderd, het loopt hier vast. Dat kan door de op- en afrit van/naar Zwolle [zuidzijde] te verplaatsen richting de Gorterlaan."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer een eventuele nieuwe aansluiting er komt, moet de bereikbaarheid van Staphorst centrum en Staphorst Noord gewaarborgd blijven. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt de locatie van de huidige op- en afritten van de A28 onhoudbaar voor de toekomst. Dit zorgt voor een onveilige situatie omdat fiets-, auto- en vrachtverkeer te veel met elkaar in aanraking komen. Gelet op de toename van het aantal wooneenheden aan De Streek, de toename van bedrijven met bijbehorend vrachtverkeer, vinden we dat de op- en afritten verplaatst moeten worden naar het zuiden."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het behoud van de huidige op- en afrit is een logische oplossing. De nieuwe aansluiting die er zou moeten komen is veel te duur. Daarbij wordt de afstand tot de snelweg voor veel inwoners van onze gemeente juist groter. Het verkeer binnen de gemeente zou hierdoor juist drukker worden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het economisch belang van de ontwikkeling van Staphorst moet centraal staan. De huidige op- en afritten bij voorbaat in stand houden, kan de economische groei belemmeren."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige verbindingen naar en van Meppel over A28 moeten gehandhaafd worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Onderzoek gemeentelijke conflicten Extra belangrijk

Er moet alsnog een onafhankelijk onderzoek komen naar de werkwijze van de gemeente in langdurige conflicten met inwoners.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onafhankelijk hoor en wederhoor is van groot belang, dat is er onvoldoende geweest. Dit onderzoek had al een jaar eerder moeten plaatsvinden. De SGP wil de langslepende dossiers voortvarend oplossen. Investeren in bezinning en bestuurlijk leiderschap. Uit het juridisch moeras, met elkaar terug naar de onderhandelingstafel. Vertrouwen herstellen door zich kwetsbaar op te stellen en heldere communicatie."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De langlopende conflicten bestaan uit burgers die zo lang mogelijk juridische trajecten aan gaan om hun zin te krijgen tegen wetten en gemeentelijk beleid in."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Conflicten tussen gemeente en inwoners moeten opgelost worden. Helaas zijn er vooral in de periode 2010-2014 veel langdurige conflicten ontstaan die tot juridische procedures hebben geleid. De rechter zal als onafhankelijk orgaan rechtspreken in deze zaken. Een extra onderzoek, naast de onderzoeken van de gemeentesecretaris, rekenkamer Zwolle en onze eigen rekenkamer, vindt de ChristenUnie overbodig."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het uitvoeren van dit onderzoek heeft voor Gemeentebelangen geen meerwaarde. Wel moeten de genoemde conflicten worden opgelost."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA maakt zich hard voor een betrouwbaar bestuur, een goede dienstverlening en een verantwoorde omgang met publiek geld. We maken ons zorgen over hoe dat de afgelopen periode is gegaan. Er zijn slepende conflicten tussen inwoners en de overheid. We achten de gemeente de hoofdverantwoordelijke om het op te lossen. Het verhaal van een overheid moet zo helder zijn dat er geen speld tussen te krijgen is. Naar onze mening is er in de afgelopen periode te veel ruimte geweest voor ruis en onrust. "

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet daadkrachtig worden gehandeld: oplossingen aandragen. Onafhankelijk onderzoek is weggegooid geld. Alle dossiers binnen zes maanden afhandelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal veertig procent een sociale huurwoning zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een percentage is niet leidend. Het gaat om de daadwerkelijke behoefte. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten sociale huurwoningen bouwen op basis van de vraag. In Staphorst is die vraag niet zo groot."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt een dergelijke maatregel onverstandig. We zijn voorstander van meer sociale huurwoningen, maar veertig procent is te veel. Zoveel vraag is er niet. Er is veel meer vraag van onze inwoners naar betaalbare koopwoningen dan naar sociale huurwoningen. Het instellen van deze maatregel zal onze woningmarkt opnieuw op slot zetten. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sociale huurwoningen zijn absoluut belangrijk maar een percentage van 40 % is wat Gemeentebelangen betreft echt een te groot deel."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet zeker kunnen zijn van een betaalbare woning en een goede leef- en woonomgeving. Er moet aandacht zijn voor overeenstemming tussen inkomen en woonruimte. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente Staphorst en de woningcorporatie is belangrijk om maatwerk te leveren."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst heeft zeer veel jongeren die zelfstandig willen wonen. De huren in particuliere sector zijn te hoog. Ook moet doorstroming en eigen woningbezit worden gestimuleerd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Zwembad Extra belangrijk

Het zwembad in Staphorst mag zeven dagen per week open zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "God heeft in zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God te dienen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De behoefte voor de opening van het zwembad op zondig is gering. Wanneer de vraag groot wordt, mag het zwembadbestuur haar eigen afweging maken."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen de vrijheid heeft om de zondag op zijn of haar eigen manier in te vullen. We hechten echter waarde aan een gezamenlijke rustdag voor de samenleving, de zondag. We zijn daarom geen voorstander van de openstelling van het zwembad op zondag. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn genoeg Staphorster inwoners die ook graag op zondag gebruik zouden maken van het zwembad. Gemeentebelangen vindt het van belang dat de mogelijkheid geboden kan worden om het zwembad ook op zondag open te stellen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zwembad is een van de duurste voorzieningen van de gemeente. De exploitatie van het zwembad wordt extra bemoeilijkt door de zondagssluiting. Daarnaast vinden wij ook dat iedereen op zondag moet kunnen recreëren. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stichtingsbestuur bepaald bedrijfsvoering. Met name op feestdagen is er behoefte aan een open zwembad."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Onderhoud sportaccommodaties Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld steken in het onderhoud van sportaccommodaties.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sportaccommodaties worden al teveel gesubsidieerd. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het onderhoudsniveau van onze sportaccommodaties is op goed niveau en dat moet zo blijven. Daarvoor is geen extra geld nodig. Wel moeten we de accommodaties uitbreiden met een kunstgrasveld in elk dorp zodat ook bij slechte weersomstandigheden getraind kan worden. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat sportaccommodaties goed onderhouden moeten worden. De meeste sportaccommodaties zijn de afgelopen jaren vernieuwd (VV Staphorst, SC Rouveen, zwembad, sporthal en gymzalen). Het zijn accommodaties waar we met recht trots op mogen zijn. We hebben geen signalen dat er te weinig aan onderhoud wordt gedaan. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sporten is dé manier om fit te blijven. De gemeente moet dit zoveel mogelijk ondersteunen. Goede sportaccommodaties met goede voorzieningen helpen hierbij. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door te investeren in sport en beweging, investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen maar bevorderen we ook participatie en sociale samenhang. De sportaccommodatie in IJhorst moet worden gerenoveerd. Voor sportverenigingen maakt het niet uit of ze al dan niet op zondag sporten. Dat mag ook absoluut niet meewegen in de wijze van financiering. "

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Budgetbeheer per accommodatie, wel eigen bijdrage van de vereniging. In IJhorst en AMBC is een achterstand."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Vuurwerkvrijezone Extra belangrijk

De gemeente moet samen met de inwoners van Staphorst bepalen waar vuurwerkvrije zones worden ingesteld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk ontmoedigen en vuurwerkvrije zones instellen met de inwoners. Vooral rond woonvoorzieningen voor ouderen en rietgedekte daken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze regel is niet te handhaven en daarom onverstandig om in te voeren. Regelgeving omtrent het afsteken en verkopen van vuurwerk moet landelijk of zelfs Europees vastgesteld worden. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie onderkent de gevaren van vuurwerk, met name in de nabije omgeving van onze rietgedekte boerderijen aan de Streek. Het instellen van een vuurwerkvrije zone kan een oplossing zijn. Gelet op onze langgerekte Streek is handhaving van een vuurwerkvrije zone rond oud en nieuw niet realistisch. Het is dan de vraag wat het nut is van deze maatregel. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel woningen binnen onze gemeente hebben een hoog risico als het gaat om het afsteken van vuurwerk. Het lijkt ons daarom verstandig om samen met inwoners na te denken over deze 'vuurwerkvrije' zones."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit veiligheids- en milieuoverwegingen moeten er samen met de burgers vuurwerkvrije zones worden bepaald."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De buurtbewoners kunnen samen met een voorstel komen, momenteel is er vaak al intensieve controle aangaande brand bij rieten daken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Zonnepanelen Extra belangrijk

Op alle gebouwen van de gemeente moeten zonnepanelen worden geplaatst.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De voorbeeldfunctie is ook van belang."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verduurzaming moet doorgevoerd worden op de meest effectieve manier. Niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven gestimuleerd worden om duurzame energie op te wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door zonnepanelen te plaatsen op daken van gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, zwembad, voetbalaccommodaties et cetera). "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid. Zonne-energie is één van de twee grote bronnen van duurzame energie en de gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst stelt concrete doelen voor verduurzaming van woningen, bedrijventerreinen, (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Dit streven naar duurzaamheid levert een bijdrage aan de lokale economie. Hier hoort het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen bij."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel op rentabiliteit letten. Lagere energierekening en implementeren bij nieuwbouw of verbouw."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De gemeente mag de opbrengsten uit de toeristenbelasting alleen uitgeven aan zaken rond recreatie en toerisme.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, dit mag ook gebruikt worden voor andere zinvolle doeleinden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er wordt veel geïnvesteerd in toeristische wandel- en fietspaden en andere voorzieningen die gebruikt worden door zowel toeristen als eigen, recreërende inwoners. Dat beleid moeten we voortzetten."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt niet dat de opbrengsten alleen voor recreatie en toerisme gebruikt mogen worden. Recreanten en toeristen maken gebruik van allerlei lokale voorzieningen, zoals wegen, fietspaden, parkeervoorzieningen, zwembad, enzovoort. Inkomsten van de toeristenbelasting mogen ook gerust voor dit soort uitgaven aangewend worden. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen vindt het vreemd dat geld dat door toeristen in onze gemeente wordt betaald, niet bij recreatie en toerisme terecht komt. Gemeentebelangen vindt dat dit geld moet worden uitgegeven aan projecten in de toeristische sector."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eventuele financiële overschotten mogen ook voor andere doeleinden worden gebruikt."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld dat ingebracht wordt door recreanten, met name in IJhorst, moet ook voor dat doel worden ingezet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Stovonde Extra belangrijk

Staphorst moet de Stovonde sluiten voor doorgaand vrachtverkeer.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrachtverkeer op de Streek verminderen door de oprit richting Zwolle te verplaatsen richting Zwolle."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet realistisch de Stovonde te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. Veel vrachtauto's moeten via de Stovonde om hun bestemming te bereiken. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het afsluiten van de Stovonde voor doorgaand vrachtverkeer is op dit moment niet realistisch. Verkeer moet hierlangs om via de A28 naar Zwolle te gaan of vanaf Meppel naar de bedrijventerreinen te gaan. De ChristenUnie is wel voorstander om zoveel mogelijk vrachtverkeer uit het centrum te weren. Dit komt de veiligheid ten goede. Daarom is het ook belangrijk om de op- en afritten van de A28 te verplaatsen. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment maken veel vrachtwagens gebruik van de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg als doorgaande weg. Dit zorgt voor veel gevaarlijke situaties en is ook een oorzaak van de drukte die er in het centrum is. Gemeentebelangen vindt dat alleen bestemmingsverkeer hier gebruik van mag maken. Het overige vrachtverkeer moet wel via de Stovonde richting het industrieterrein worden geleid."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het economisch belang van de ontwikkeling van Staphorst moet centraal staan. De Stovonde nu sluiten voor vrachtverkeer kan de economische groei belemmeren."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel is er voor vrachtverkeer geen alternatief. Sluipverkeer bij file op A28 moet worden voorkomen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Zwarte Dennen Extra belangrijk

De gemeente moet geld investeren in de ontwikkeling van Bosvijver De Zwarte Dennen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit laten we over aan het particuliere initiatief. De Bosvijver is eigendom van Staatsbosbeheer."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bosvijver is een plek waar veel gewandeld en gerecreëerd wordt. Dat vraagt om nette en goed onderhouden voorzieningen zoals het belevingspad, Het in ere herstellen van de trimbaan en een horecagelegenheid."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de recreatievoorzieningen in onze gemeente worden ontwikkeld. Door veel inwoners van onze gemeente wordt gerecreëerd of gesport in het Staphorster bos. Een impuls in de recreatieve voorzieningen kan een bijdrage leveren aan een meer gezonde en vitale samenleving. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is natuurlijk aan private partijen om geld te investeren in het recreatiegebied. De gemeente moet faciliteren in de regelgeving, zodat een exploitant de ruimte kan krijgen om daar wat te ontwikkelen. De gemeente moet hier een leidende rol in nemen."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In onze gemeente is veel openbare ruimte en natuurgebied, zoals de Staatsbossen. Die natuur mag dichter bij de mens. Om dit te bewerkstelligen steunt de gemeente educatieve en recreatieve functies en activiteiten. Goed behoud van de natuur is belangrijk."

 • Democratische Partij Staphorst: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het wandelpad rondom de vijver kan eenmalig qua onderhoud worden gefinancierd. Het Staatsbosbeheer blijft verantwoordelijk voor haar eigen bezit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Voorrang huisvesting Extra belangrijk

De gemeente mag migranten met een verblijfsvergunning voorrang geven bij het toewijzen van een huis.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zorg dragen voor onderdak, dat kunnen ook andere woonvoorzieningen zijn. Bij toewijzing van huizen wordt geen voorrang gegeven op eigen inwoners."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat alle inwoners gelijk worden behandeld. We kunnen niet mensen passeren die al lang staan ingeschreven en migranten met een verblijfsvergunning voortrekken. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet jaarlijks zorgen voor de huisvesting van een aantal mensen met een verblijfsvergunning. Voorrang op de woningmarkt voor deze doelgroep vinden we niet passend. Er zijn ook andere groepen mensen die urgent een woning nodig hebben. Het is belangrijk dat de gemeente investeert in voldoende sociale huurwoningen. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed dat migranten met een verblijfstatus zo snel mogelijk een plek krijgen om te wennen in onze samenleving. Maar gemeentebelangen vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de inwoners die hier al wonen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als we nieuwkomers niet intensief ondersteunen, onder meer door te zorgen voor huisvesting, is het risico groot dat ze moeilijker hun weg vinden in de samenleving."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente heeft zelf geen huurwoningen, voorrang in het kader van maatschappelijk werk is wel goed plan. In Staphorst hebben vele jongeren behoefte aan een woning."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Fusie Extra belangrijk

Staphorst mag in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst is zelfstandig en functioneert goed. We zijn trots op onze eigen identiteit en karakter: behoudend en ondernemend."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst is financieel één van de gezondste gemeenten van Nederland. Er is daarom geen reden om te fuseren met een gemeente die het minder goed doet. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is ervan overtuigd dat Staphorst voor de toekomst het meest gebaat is bij een zelfstandige positie. De kracht van Staphorst is dat we als kleine gemeente in staat zijn om zaken goed te organiseren. Daarnaast staat een gemeentebestuur in een kleine gemeente dichter bij de inwoners. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst doet het als zelfstandige, kleine gemeente juist heel erg goed. Door onze kleinschaligheid hebben wij de zaken goed op orde. Gemeentebelangen wil ook voor de toekomst een zelfstandig en slagvaardig Staphorst waarin iedereen de eigen identiteit kan behouden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We maken ons zorgen en stellen de vraag of de vorm zelfstandige gemeente de beste vorm zal blijken in de toekomst. Wat niet betekent dat we het unieke van Staphorst niet zien en waarderen."

 • Democratische Partij Staphorst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Staphorst is een unieke gemeente met een eigen identiteit en dat moet gewaarborgd blijven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat